algemene voorwaarden

Soul-retreat richt zich op: retreats, coaching, workshops en training binnen het werkveld van bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en verandering, in de meest ruime zin.

De deelnemer / coachee past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties.

Soul-retreat is onderdeel van JiB [KvK 55475981].

DEFINITIES

 • Opdrachtnemer :  Soul-retreat
 • Opdrachtgever   :  [rechts-]persoon die gebruikt maakt van de diensten van Soul-retreat. 
 • Diensten              :  alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, en/of daaruit voortvloeiend. Wij handelen vanuit integriteit en het belang van de deelnemer staat centraal. 
 • Aanbieding          :  Elk voorstel voor diensten aan bedrijven en particulieren.
 • Overeenkomst    :  Elke afspraak die naar aanleiding een aanbieding tot stand komt tussen opdrachtnemer en opdrachtgever over de te  verlenen diensten door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever.

TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de opdrachtnemer in het kader van zijn beroep diensten aanbiedt of levert.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen. 
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

AANBIEDING EN OVEREENKOMST

 • Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarde voor opdrachtnemer.
 • Elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door wederzijds akkoord.
 • De opdrachtnemer bevestigt de afspraken aan opdrachtgever per e-mail, via sms of WhatsApp.
 • Desgewenst maak de opdrachtnemer een schriftelijk exemplaar die opdrachtgever voor aanvang van de opdracht getekend retour stuurt of bevestigd per e-mail.
 • In geval van ‘open inschrijvingen’ vindt accordering plaats door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier. Mondelinge afspraken gelden wanneer deze per mail of sms/whatsapp zijn bevestigd.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 • Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.
 • Opdrachtnemer heeft met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit resultaatverplichting.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig verstrekt aan de opdrachtnemer.
 • Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgende de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

GEHEIMHOUDING

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies / retreats / workshops.
 • In geval van beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand
 • Van de geheimhoudingsplicht mag worden afgeweken als er heldere afspraken over zijn gemaakt, met wederzijds goedvinden.
 • In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als -nemer of de samenleving, heeft de opdrachtnemer het recht de geheimhouding te doorbreken en daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten. 
 • In het geval dat de wet of een daartoe bevoegde instantie verzoekt om openbaarmaking van gegevens die onder geheimhouding en vertrouwelijke informatie vallen, en de opdrachtnemer zich niet kan beroepen op verschoningsrecht, dan is de opdrachtnemer verplicht aan dit verzoek te voldoen zonder gehouden te kunnen worden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 • Door de bevestiging van de overeenkomst van deze algemene voorwaarden heeft de opdrachtgever toestemming NAW-gegevens en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden en het e-mailadres voor communicatie-uitingen.

INTELLECT EIGENDOM

 • Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals werkboeken. opdrachten, e-books, informatieve pdf’s, opnames enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder vooraf gegeven toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 • Wanneer hier wel toestemming voor is gegeven voor opdrachtnemer mogen de betreffende stukken worden gedeeld met duidelijke bronvermelding. 
 • Het is in geen enkel geval toegestaan materiaal van opdrachtnemer te verkopen aan derden.

DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 • De duur van de diensten zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd of worden verlengd.
 • De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang: op eventueel benoemde datum in overeenkomst / door ontbinding opdrachtnemer / met wederzijds goedvinden / door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever.
 • Beëindiging van de overeenkomst staat los van de financiële verplichting die nagekomen dient te worden.
 • De door de opdrachtgever getekende overeenkomst blijft van kracht met dien verstande dat de door opdrachtnemer te leveren diensten binnen een jaar na overeenkomst moeten zijn afgenomen. Wanneer deze termijn wordt overschreden vindt geen restitutie plaats van niet afgenomen diensten. 

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 • Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.
 • Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de opdrachtgever in verzuim en behoudt de opdrachtnemer zich het recht om de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.
 • Indien de opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die met deze incasso gemoeid zijn.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

 • Deelnemer heeft bedenktijd van 14 dagen na inschrijving. De bedenktijd vervalt wanneer de inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de dienst / retreat geschiedt. 
 • Voor iedere afgenomen dienst / retreat geldt een niet-restitueerbaar deel van €150,00. Indien de dienst minder dan €150,00 bedraagt vindt er geen restitutie plaats.
 • Annulering binnen 8 weken voor de start van de dienst wordt 90% van het totaal bedrag minus € 150,00 gerestitueerd.
 • Annulering binnen 4 weken voor de start van de dienst wordt 70% van het totaal bedrag minus €150,00 gerestitueerd.
 • Annulering binnen 2 weken voor de start van de dienst vindt er geen restitutie plaats.
 • Bij annulering kan de deelnemer, na afstemming met soul-retreat, een vervanger laten gaan. Op voorwaarde dat diegene voldoet aan de toelatingseisen voor deelname. 
 • Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen als hierboven genoemd van toepassing.

AANSPRAKELIJKHEID

 • De aansprakelijkheid voor schade voor de opdrachtnemer is beperkt tot de extra kosten die opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht af moet maken.
 • De opdrachtnemer is evenwel nooit aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van de overeengekomen diensten.
 • Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding of tijdens een dienst / retreat.
 • Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor alle gemaakte keuzes.

KLACHTENPROCEDURE

  • Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening of een klacht heeft dan zal soul-retreat er alles aandoen om zo snel mogelijk in gesprek te gaan en te kijken hoe we samen de klacht kunnen oplossen. 
  • In geval van een klacht kunt u een e-mail sturen naar welkom@soul-retreat.nl met als onderwerp: klacht
  • Zodra opdrachtnemer de klacht he ontvangen krijgt u binnen een week een reactie. We streven ernaar dat de klacht binnen 4 weken is opgelost. Mocht er meer tijd nodig zijn dan wordt de opdrachtgever daarvan op de hoogte gesteld, inclusief moment van uitsluitsel en de reden voor uitstel.    
  • Opdrachtnemer doet uiteraard alle moeite om samen met opdrachtgever het probleem op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan wordt een onafhankelijke derde ingeschakeld. 
  •  Klachten worden geregistreerd en gedurende 2 jaar bewaard.
  • Bij geschillen geldt dat op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer het Nederlands recht van toepassing is.

   

  PRIVACYVERKLARING

  • Soul-retreat respecteert en bewaakt de privacy van alle bezoekers van deze website van [potentiële] relaties en [potentiële] opdrachtgevers.
  • Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en worden uitsluitend gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met derden.
  • Opdrachtnemer houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming [AGV] in Nederland stelt. Deze privacyverklaring geldt wanneer u deze website bezoekt, informatie aanvraagt en wanneer u een beroep doet op onze diensten.
  • Uw gegevens zijn vertrouwelijk en alleen in te zien door en worden verwerkt door medewerkers soul-retreat. 
  • De privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van gegevens.
  • Als u zich inschrijft via een inschrijfformulier op de website geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens ten behoeve de deelname van onze diensten. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

   

  Meer vragen?

  klik hier